1. ศึกษาผลการเรียนรู้ แล้วทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 40 ข้อ
2. เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ แล้วเลือกหน่วยที่ต้องการศึกษา โดยศึกษาจุดประสงค์
    การเรียนรู้ของหน่วยนั้น ๆ ก่อน แล้วทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
3. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนตามลำดับ ระหว่างเรียนรู้ในแต่ละหน่วย จะมีแบบฝึก
    เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานมาตอบคำถาม
    แล้วอัพโหลดส่งครูที่หน้าเว็บเพจรับงาน     
    https://sites.google.com/site/krunarongwit/
4. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ เพื่อใช้ประกอบการเรียน
5. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 10 ข้อ
6. เมื่อศึกษาครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ
7. ให้นักเรียนใช้เฟซบุ๊กเข้าร่วมกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4    
     เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถคลิกลิงค์เพื่อส่งใบงาน