1. อธิบายหลักการทำงาน องค์ประกอบ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
    และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. เลือกใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงาน

3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์