ปรัชญนันท์ นิลสุข และคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
     กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2554.
พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์ และคณะ.
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
     กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2551.
มนต์ชัย เทียนทอง. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
     กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2554.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี.
     กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.คอมพิวเตอร์