รวมรุ่นนักเรียนปีการศึกษา 2553
รุ่นที่ 17
ระดับชั้น ม.6