นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 19
ปีการศึกษา 2555

 
ม.3-1
ม.3-2
 
ม.3-3
 
ม.3-4
 
ม.3-5