นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 20
ปีการศึกษา 2556