รวมรุ่นนักเรียนปีการศึกษา 2556
รุ่นที่ 20
ระดับชั้น ม.6