คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ปีการศึกษา 2557