นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 21
ปีการศึกษา 2557