นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 23
ปีการศึกษา 2559