รวมรุ่นนักเรียนปีการศึกษา 2559
รุ่นที่ 23
ระดับชั้น ม.6