นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 24
ปีการศึกษา 2560