รวมรุ่นนักเรียนปีการศึกษา 2560
รุ่นที่ 24
ระดับชั้น ม.6