นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 25
ปีการศึกษา 2561