Home
    หน้าแรก 

เมนูหลัก

สารสนเทศ
 ข้อมูลนักเรียน
 รายงานประจำปี 2559 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
 สารสนเทศปี 2560
ระบบงานโรงเรียน

เว็บแนะนำ
  สสวท.
  ข้อสอบออนไลน์ PISA
  กองทุนให้กู้ยืม (กยศ)
  DLIT
  คลังสมองครูไทย
E-learning
วีดีทัศน์
 62 ปี เตรียมฯ ปราณฯ 
Best practice
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 
ดาวน์โหลด
 รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน 
 แผนจัดการเรียนรู้ 5 step

สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

 ทำเนียบบุคลากร


 
ดร.สมชัย สินแท้
ผู้อำนวยการ
 
 
นางสาวรสิตา กลิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวนวรัตน์ โรจนาคม
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางวาสนา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
จ.ส.อ.สมชาย บัวอำไพ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

               นางสุนันทา ธนศิโรรัตน์
                    ตำแหน่ง ครู คศ.3

   นางสาวสุเกียร แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นายนรเทพ ชนะ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสุมาลี จันทร์ศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางปาริชาติ คงกะเรียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
ว่าที่ ร.ต.สมชัย นารโท
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายบรรจง มาพิจารณ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางอุษา สอนสาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
นางรวงทิพย์ บุญพาลี
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางชุติมา ประโยชน์มี
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวศรีประภา บำรุงสุข
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางเอื้อมพร นารโท
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาส
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
นางเกษิรี บุญเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสุจิตรา โกศัยภัทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวระริน เชืิ่อมชิต
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
นางอทิตยารัศมิ์ ทองเหี่ยง
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายวีรวุฒิ หนูน้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายพรชัย ระวังวงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
นางสาวณรรฐมน ผึ่งผาย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

นางดวงจิต บุญกาวิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 นายรัชฏ์ คงกะเรียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 

นายกอบชัย มัณยานนท์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายปัญญา พานศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นายลิขิต สาจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสุภาพ ไสวเวียง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวเจมจิรา หินแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
            นางสาวทิพวรรณ กิมเล็ก
                ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายบุญรอด อยู่ศิริ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
  
นางสาววนัสกรณ์ คงศรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางวสาวี กิมใช่ย้ง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวธัญจิรา สุวรรณสอาด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
 นางสาวศิวพร แก้วเกตุ
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายศุภชัย พึ่งพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวจตุพร พึ่งพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวพิซญ์ธิดา ศรีนาค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายเสฏฐวุฒิ ใจงาม
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 นายวุฒิพงษ์ คีรีวัฒน์
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
นางสาวสิริธิดา เสางหษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวเมริน นวลศรีทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายกาจสุภัท รื่นแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 

 นายสิทธิโชค มะเดื่อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นางสาวพจนีย์ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายไกรสร ภู่เจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
 นางสาวกัลยกร ลีลาศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 นายณภัทร ศิริอำพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายชายไท วงศ์จรัส
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
 นางสาวภัสวรรณ ซุนสุวรรณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวปพิชญา สมประสงค์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวดวงธิดา ทองรุ่งเปลว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 
Mr.Gerhardus Johannes Scheepers
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

Miss Julianne Tierney
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

 

Miss Wu Ching Fang
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน
 
นางสาวอังคณา ดอกนางแย้ม
ตำแหน่ง ครูธุรการ

นางเกษร เชื้อชเอม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายสุรัตน์ สังเกต
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
   
นายสุนทร โพธิเศรษฐ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 
นายฉกาจ นินนาค
ตำแหน่ง ยาม
 
   

   

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-04 (4543 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]