กิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 พิธี่ไหว้ครู

 
 5 ห้องชีวิต

           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครู ร่วมถึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ศรีเตรียมปราณให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ คลิกชมภาพ facebook            ทางโรงเรียนได้จัดอบรมกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เพื่อฝึกให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ในการใช้ห้องต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องทำงาน และห้องครัว โดยมีนักเรียนแกนนำและนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 คลิกชมภาพ facebook
 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

 วันสถาปนาลูกเสือ

           กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้เล็งเห็นถึงปัญญายาเสพติดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์การออกกำลังกาย จึงได้ให้มีกิจกรรมเดินวิ่งต้านยาเสพติดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยมีนักเรียนทุกคนข้าร่วมกิจกรรม เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร คลิกชมภาพ facebook            เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทางคณะลูกเสือโรงเรียนได้จัดพิธีเดินสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะลูกเสือ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี โรงเรียนกำเนิดวิทยา และโรงเรียนชินนุกูลวิทยา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คลิกชมภาพ facebook
วันภาษาไทย

 กีฬาสีเตรียมปราณฯ เกมส์

           ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดแต่งกายชุดไทย การแสดงละครวรรณดคี การประกวดร้องเพลง การแต่งกลอน ฯลฯ โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 คลิกชมภาพ facebook           ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเตรียมปราณฯ เกมส์ เพื่อให้นักเรียนให้ฝึกทักษะการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำ ความรักและความสามัคคี รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กีฬา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คลิกชมภาพ facebook
เทิดพระเกียรติ วันแม่

  แรลลี่เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาฯ

           เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล คลิกชมภาพ facebook           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแรลลี่เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึงการนำหลักปรัชญาฯ มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดฐานการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีนักเรียนเป็นวิทยากรแกนนำ คลิกชมภาพ facebook