กิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

แขงขันทักษะคอมพิวเตอร์

 
วันวชิราวุธ

วันวิชราวุธ
          งานคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาค 2 รายการ คือโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย            เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์ คณะครูลูกเสือของโรงเรียนได้ทำพิธีถวายพวงมาลา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
  เครือเตรียมพัฒน์ฯ มาเยี่ยมเยียน

เตรียมพัฒน์ฯเชียงราย
  นิทรรศการ Ocop

นิทรรศการโอคอป
          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย ประกอบด้วยคณะนักเรียนและผู้บริหาร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557            ทางฝ่ายวิชาการได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว OCOP (หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน) โดยมีนักเรียนทุกห้องเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในห้องของตน พร้อมการขายอาหาร และการแสดง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2,3

เข้าค่ายพักแรม
เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน
         คณะลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2,3 ได้ดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขากลิ้ง และเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายครูเชียร จ.เพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถุานที่ และฝึกระเบียบวินัย การใช้ชีวิตร่วมกัน เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 คลิกชมภาพ facebook           เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 หมายเลข ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้รับเป็นประธานนักเรียน ได้ไแก่ ทีมหมายเลข 2 ประธานคือ นางสาววรรณพร รัตนนะ
น้องส่งพี่ ปัจฉิม 57

น้องส่งพี่ ปัจฉิม 57        ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ ปัจฉิม 57 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 เพื่อเป็นการแนะแนวทางในการศึกษาต่อ โดยจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงของนักเรียน การฉายวีดิทัศน์ การกล่าวอำลาครูและกราบลาครู เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คลิกชมภาพ facebook